ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಂಘಟನೆ

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ

Back
ಚಿತ್ರ ಭಂಡಾರ

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಎನ್‌.ಸಿ.ಐ.ಐ.ಪಿ.ಸಿ.ಯಿಂದ ಸೈಬರ್‌ ಭದ್ರತೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಸೈಬರ್‌ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್‌ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ (ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್)

ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ಸೈಬರ್‌ ಭದ್ರತೆ ಜಾಗೃತಿ

ಸೈಬರ್‌ ಭದ್ರತೆ ಘಟನೆಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರ (ಎಸ್‌.ಒ.ಸಿ.) ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS